Datakeskusten paloturvallisuussuunnittelu vaatii erityisosaamista

Pilvipalvelut ja -tallennustila vaativat toimiakseen fyysisiä datakeskuksia, mutta mitä näiden paloturvallisuussuunnittelu vaatii?

Share this post

Pilvipalvelut ja -tallennustila vaativat toimiakseen fyysisiä rakenteita, datakeskuksia. Mutta mitä tapahtuu, jos hehtaarien suuruisessa datakeskuksessa syttyy tulipalo? Digitalisaation taustamoottorina toimivien, suurten palvelinkeskusten määrä on jatkuvassa kasvussa, ja niiden paloturvallisuussuunnittelussa alan monipuoliset soveltamistaidot ovat tarpeen.

Tässä artikkelissa käsittelemme suuria palvelinkeskuksia ja palvelinkeskusalueita, ja niihin liittyvän paloturvallisuussuunnittelun erityispiirteitä.

Datakeskuksen ominaispiirteet ohjaavat paloturvallisuussuunnittelua

Datakeskus on kompleksinen kokonaisuus, jonka paloturvallisuussuunnittelun perusyksikkönä ovat suhteellisen tiiviit ja moninaiset tilat, joissa tietokoneet vaativat viilennykseensä jatkuvasti uudelleen jäähdytettyä huoneilmaa. Lisäksi datakeskusten rakenteet sisältävät usein esimerkiksi sprinkleri- ja sammutinjärjestelmää varten alas laskettua kattoa tai nostettua lattiaa sekä erilaisia piilotiloja, jotka ovat epätyypillisiä normaalille rakennukselle.

Palvelinkeskusprojektin onnistunut läpivieminen sisältää perinteisistä rakennushankkeista poiketen lukuisten erityispiirteiden huomiointia, poikkeuksellisia rakennusteknisiä ratkaisuja ja monipuolista asiantuntijuutta.

Tulipalon rajaaminen suunnittelutyön ytimessä

Datan säilyttämisen ja turvallisuuden näkökulmasta merkityksellistä on potentiaalisen tulipalon tehokas rajaaminen. Vaikka datakeskusten ominaisuudet poikkeavatkin muista kiinteistöistä merkittävästi, niidenkin paloturvallisuuden ytimen muodostavat tiukka palo-osastointi, luokitetut palo-ovet ja huolellisesti toteutetut palokatkot.

Sekä suunnittelutyötä tekevien asiantuntijoiden että rakennustyöhön osallistuvien urakoitsijoiden on tärkeää toteuttaa ja dokumentoida palokatkot ja -osastoinnit huolellisesti. Virheiden aiheuttamat ongelmat voivat levitä yllättävän laajalle, sillä jos esimerkiksi jokin läpivienti jää ummistamatta, ja savuvahingot pääsevät leviämään sen kautta muihin palo-osastoihin, kertaantuvat tulipalosta aiheutuneet haitat nopeasti. Käytännössä tällainen yksittäinen tilanne saattaa vaikuttaa palvelinkeskuksen asiakasyritysten ydinliiketoimintaan useissa eri maissa.

Kulunvalvonnan ja poistumisturvallisuuden risteävät tarpeet

Datakeskuksissa säilytettävän tiedon laatu ohjaa erityisesti kulunvalvonnan vaatimuksia. Usein isoissa palvelinkeskuksissa ihmisten liikkumista rajoitetaan esimerkiksi alueittain tai vyöhykkeittäin, joka palokonsultin näkökulmasta vaikuttaa poistumisturvallisuuden suunnitteluun ja toteutukseen.

Paloturvallisuusasiantuntijan tehtävä onkin luoda ratkaisu, joka takaa datakeskuksen alueella liikkuvien ihmisten poistumisturvallisuuden samalla kun kohteen kulunvalvonta turvaa säilytettävän datan asianmukaisesti.

ATEX-direktiivi huomioitava myös palvelinkeskuksissa

Palvelinkeskusten energiansaanti on turvattava myös sähkökatkon sattuessa, joten usein alueella säilytetään huomattava määrä esimerkiksi dieseliä varavoimanlähteen polttoaineeksi. Datakeskusten paloturvallisuussuunnittelussa tulee siis tyypillisesti huomioida myös palavan nesteen säilyttämisen vaatimat suojaustoimenpiteet myös ATEX-direktiivin mukaan.

Pelastuslaitoksen toiminta datakeskusalueella

Suurimmat datakeskukset saattavat levittäytyä useiden kymmenien, jopa satojen hehtaarien alueelle muodostaen melko epätyypillisen toimintaympäristön myös pelastuslaitokselle tavalliseen rakennettuun ympäristöön verrattuna. Paloturvallisuusasiantuntijan tehtävänä on huomioida pelastuslaitoksen toimintaedellytykset jo suunnitteluvaiheessa, jotta lähestymistiet, sammutusvesi ja paloilmoittimien paneelit ovat helposti käytettävissä.

Käytännönläheisen suunnittelutyön lisäksi paloturvallisuusasiantuntija tukee pelastuslaitoksen mahdollisia harjoituksia uuden datakeskuksen käyttöönottovaiheessa, jotta pelastustoiminta tositilanteessa olisi mahdollisimman sujuvaa.

Jensen Hughesin asiantuntemus datakeskushankkeissa

Jensen Hughesin paloturvallisuusasiantuntijat ovat mukana suunnittelemassa datakeskusten paloturvallisuutta eri puolilla maailmaa. Jokaisessa maassa on oma määräyspohjansa, joka ohjaa ratkaisujen käytännön toteutusta paikallisesti.

Vaikka säilytettävää ja turvattavaa tietoa on globaalissa mittakaavassa paljon, kaikki datakeskukset eivät ole turvatasoltaan samanarvoisia. Esimerkiksi henkilö- ja terveystietojen säilyttämisen suojausvaatimukset ovat erilaiset kuin esimerkiksi valokuvien säilyttämiseen liittyvät turvatoimenpiteet. Asiantunteva palokonsultti osaa huomioida myös kohteessa vaadittavan turvatason ja suhteuttaa datakeskuksen paloturvallisuusratkaisut oikeaan mittakaavaan.

Jensen Hughes Finland on osallistunut useisiin laajoihin datakeskushankkeisiin Suomessa. Meillä on kokemusta kymmenistä olemassa oleviin rakennuksiin saneeratuista tiloista sekä uudisrakennuksista ja uusista datakeskusalueista. Suomen maantieteellinen sijainti pohjoisessa luo energiansäästön näkökulmasta hyötyjä, sillä palvelinsalien jäähdyttäminen on suurimman osan vuodesta edullista.

Get in Touch

By completing the above form you have read, understood and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms. Read our Privacy Policy.

Jensen Hughes ensures non-discrimination in all programs and activities in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964. If you need more information or special assistance for persons with disabilities or limited English proficiency, contact the Jensen Hughes Compliance Team at 410-737-8677 or compliance@jensenhughes.com. 

More blog posts from Jensen Hughes


SFPE European Conference Experience 28-30 March 2023

5 Sep 2023

Humza Khan shares his experiences at the SFPE European Conference Experience 28-30 March 2023 in Berlin

Read more
Back Boiler Explosion Risks

31 Jul 2023

Jensen Hughes investigates many back boiler fires. Though less common now, they still happen, causing injuries or death to occupants of properties

Read more
Choosing a Career in Forensics

4 May 2023

Getting into the forensic world can be challenging. Even after getting a degree, it can still be a struggle to obtain a job in your desired field. Having such a niche job, people often ask me how I got to where I am today.

Read more