Datakeskusten paloturvallisuussuunnittelu vaatii erityisosaamista

Pilvipalvelut ja -tallennustila vaativat toimiakseen fyysisiä datakeskuksia, mutta mitä näiden paloturvallisuussuunnittelu vaatii?

Share this post

Pilvipalvelut ja -tallennustila vaativat toimiakseen fyysisiä rakenteita, datakeskuksia. Mutta mitä tapahtuu, jos hehtaarien suuruisessa datakeskuksessa syttyy tulipalo? Digitalisaation taustamoottorina toimivien, suurten palvelinkeskusten määrä on jatkuvassa kasvussa, ja niiden paloturvallisuussuunnittelussa alan monipuoliset soveltamistaidot ovat tarpeen.

Tässä artikkelissa käsittelemme suuria palvelinkeskuksia ja palvelinkeskusalueita, ja niihin liittyvän paloturvallisuussuunnittelun erityispiirteitä.

Datakeskuksen ominaispiirteet ohjaavat paloturvallisuussuunnittelua

Datakeskus on kompleksinen kokonaisuus, jonka paloturvallisuussuunnittelun perusyksikkönä ovat suhteellisen tiiviit ja moninaiset tilat, joissa tietokoneet vaativat viilennykseensä jatkuvasti uudelleen jäähdytettyä huoneilmaa. Lisäksi datakeskusten rakenteet sisältävät usein esimerkiksi sprinkleri- ja sammutinjärjestelmää varten alas laskettua kattoa tai nostettua lattiaa sekä erilaisia piilotiloja, jotka ovat epätyypillisiä normaalille rakennukselle.

Palvelinkeskusprojektin onnistunut läpivieminen sisältää perinteisistä rakennushankkeista poiketen lukuisten erityispiirteiden huomiointia, poikkeuksellisia rakennusteknisiä ratkaisuja ja monipuolista asiantuntijuutta.

Tulipalon rajaaminen suunnittelutyön ytimessä

Datan säilyttämisen ja turvallisuuden näkökulmasta merkityksellistä on potentiaalisen tulipalon tehokas rajaaminen. Vaikka datakeskusten ominaisuudet poikkeavatkin muista kiinteistöistä merkittävästi, niidenkin paloturvallisuuden ytimen muodostavat tiukka palo-osastointi, luokitetut palo-ovet ja huolellisesti toteutetut palokatkot.

Sekä suunnittelutyötä tekevien asiantuntijoiden että rakennustyöhön osallistuvien urakoitsijoiden on tärkeää toteuttaa ja dokumentoida palokatkot ja -osastoinnit huolellisesti. Virheiden aiheuttamat ongelmat voivat levitä yllättävän laajalle, sillä jos esimerkiksi jokin läpivienti jää ummistamatta, ja savuvahingot pääsevät leviämään sen kautta muihin palo-osastoihin, kertaantuvat tulipalosta aiheutuneet haitat nopeasti. Käytännössä tällainen yksittäinen tilanne saattaa vaikuttaa palvelinkeskuksen asiakasyritysten ydinliiketoimintaan useissa eri maissa.

Kulunvalvonnan ja poistumisturvallisuuden risteävät tarpeet

Datakeskuksissa säilytettävän tiedon laatu ohjaa erityisesti kulunvalvonnan vaatimuksia. Usein isoissa palvelinkeskuksissa ihmisten liikkumista rajoitetaan esimerkiksi alueittain tai vyöhykkeittäin, joka palokonsultin näkökulmasta vaikuttaa poistumisturvallisuuden suunnitteluun ja toteutukseen.

Paloturvallisuusasiantuntijan tehtävä onkin luoda ratkaisu, joka takaa datakeskuksen alueella liikkuvien ihmisten poistumisturvallisuuden samalla kun kohteen kulunvalvonta turvaa säilytettävän datan asianmukaisesti.

ATEX-direktiivi huomioitava myös palvelinkeskuksissa

Palvelinkeskusten energiansaanti on turvattava myös sähkökatkon sattuessa, joten usein alueella säilytetään huomattava määrä esimerkiksi dieseliä varavoimanlähteen polttoaineeksi. Datakeskusten paloturvallisuussuunnittelussa tulee siis tyypillisesti huomioida myös palavan nesteen säilyttämisen vaatimat suojaustoimenpiteet myös ATEX-direktiivin mukaan.

Pelastuslaitoksen toiminta datakeskusalueella

Suurimmat datakeskukset saattavat levittäytyä useiden kymmenien, jopa satojen hehtaarien alueelle muodostaen melko epätyypillisen toimintaympäristön myös pelastuslaitokselle tavalliseen rakennettuun ympäristöön verrattuna. Paloturvallisuusasiantuntijan tehtävänä on huomioida pelastuslaitoksen toimintaedellytykset jo suunnitteluvaiheessa, jotta lähestymistiet, sammutusvesi ja paloilmoittimien paneelit ovat helposti käytettävissä.

Käytännönläheisen suunnittelutyön lisäksi paloturvallisuusasiantuntija tukee pelastuslaitoksen mahdollisia harjoituksia uuden datakeskuksen käyttöönottovaiheessa, jotta pelastustoiminta tositilanteessa olisi mahdollisimman sujuvaa.

Jensen Hughesin asiantuntemus datakeskushankkeissa

Jensen Hughesin paloturvallisuusasiantuntijat ovat mukana suunnittelemassa datakeskusten paloturvallisuutta eri puolilla maailmaa. Jokaisessa maassa on oma määräyspohjansa, joka ohjaa ratkaisujen käytännön toteutusta paikallisesti.

Vaikka säilytettävää ja turvattavaa tietoa on globaalissa mittakaavassa paljon, kaikki datakeskukset eivät ole turvatasoltaan samanarvoisia. Esimerkiksi henkilö- ja terveystietojen säilyttämisen suojausvaatimukset ovat erilaiset kuin esimerkiksi valokuvien säilyttämiseen liittyvät turvatoimenpiteet. Asiantunteva palokonsultti osaa huomioida myös kohteessa vaadittavan turvatason ja suhteuttaa datakeskuksen paloturvallisuusratkaisut oikeaan mittakaavaan.

Jensen Hughes Finland on osallistunut useisiin laajoihin datakeskushankkeisiin Suomessa. Meillä on kokemusta kymmenistä olemassa oleviin rakennuksiin saneeratuista tiloista sekä uudisrakennuksista ja uusista datakeskusalueista. Suomen maantieteellinen sijainti pohjoisessa luo energiansäästön näkökulmasta hyötyjä, sillä palvelinsalien jäähdyttäminen on suurimman osan vuodesta edullista.

Get in Touch

By completing the above form you have read, understood and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms. Read our Privacy Policy.

Jensen Hughes ensures non-discrimination in all programs and activities in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964. If you need more information or special assistance for persons with disabilities or limited English proficiency, contact the Jensen Hughes Compliance Team at 410-737-8677 or compliance@jensenhughes.com. 

More blog posts from Jensen Hughes


Jensen Hughes Leads Fire Strategy Development for Shrewsbury Flaxmill Maltings Restoration Project

20 Feb 2023

Following a £28 million refurbishment project, the 226-year-old Main Mill at Shrewsbury Flaxmill Maltings has been reborn. Using innovative thinking, architects, builders and engineers worked together to solve the challenges presented

Read more
Credit: photo courtesy of Historic England
Datakeskusten paloturvallisuussuunnittelu vaatii erityisosaamista

24 Jan 2023

Pilvipalvelut ja -tallennustila vaativat toimiakseen fyysisiä datakeskuksia, mutta mitä näiden paloturvallisuussuunnittelu vaatii?

Read more
Fire Safety Engineering for Data Centers Requires Specific Expertise

23 Jan 2023

Cloud services and storage require physical data centers to operate, but what is required to make them fire-safe facilities?

Read more