Virheet paloturvallisuussuunnittelussa työmailla

Monet rakennustyömailla tapahtuvat paloturvallisuussuunnittelun virheet ovat virheitä paloteknisen suunnitelman toteuttamisessa työmaalla.

Share this post

Paloturvallisuussuunnittelun virheet johtuvat harvoin puutteellisesta suunnittelusta. Usein ne johtuvat joko ristiriitaisista suunnitelmista tai eri suunnittelijoiden, hankkijoiden ja asentajien välisen koordinoinnin puutteesta. Kun suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden määrä rakennushankkeessa kasvaa, kasvaa myös paloturvallisuussuunnitelmien toteuttamisessa tapahtuvien virheiden riski. Seuraavassa on kuusi yleistä virhettä, joita tapahtuu, kun paloturvallisuussuunnitelmia toteutetaan rakennustyömailla.

 1. Palokatkojen kannakointi ja eheys
  Palokatkoihin liittyy useita riskikohtia, mutta tyypillisimpiä ovat tuki- tai eheyspuutteet. Työmaa-auditoinnit ovat osoittaneet, että tuennat ja muut palokatkojen toteutukseen liittyvät seikat eivät aina täytä palokatkojen yksityiskohtien reunaehtoja. Usein ongelma liittyy palokatkojen suunnittelijan ja talotekniikan suunnittelijan välisen koordinoinnin puutteeseen.

  On suositeltavaa, että palokatkon eheys tarkastetaan talotekniikka-asennusten valmistumisen jälkeen. Usein palokatkot on jouduttu avaamaan uudelleen talotekniikan muiden työvaiheiden aikana, minkä jälkeen niiden tiiviys ei välttämättä ole enää vaaditulla tasolla. On myös tärkeää havaita virheet hyvissä ajoin ennen rakennuksen käyttöönottoa. Väärin toteutetut palokatkot voivat osoittautua arvaamattomiksi tulipalon sattuessa.
 2. Julkisivut ja räystäät
  Julkisivujen kohdalla erottavien elementtien viat liittyvät usein tuuletusrakojen ja räystäiden paloesteiden puutteisiin tai vikoihin. Yllättävää kyllä, riskiä tiedostetaan usein vain vähän, eikä yksityiskohtia edes suunnitella saati sitten toteuteta. Jos räystäsrakoa ei ole katkaistu ullakon palo-osastojen mukaisesti, palo pääsee leviämään ulos osastorajan ulkopuolelle. Tämä tietenkin lisää palon mahdollisuutta levitä nopeasti laajalle alueelle julkisivussa joko tuuletusraon tai palavien materiaalien kautta.

  Jos palo-osastoja ei tarkasteta rakennusvaiheessa, räystäiden ja tuuletusvälien suunnittelunmukaisuutta on myöhemmin mahdotonta todentaa ilman pintojen rikkomista. Onteloiden palo-osastojen paloturvallisuussuunnitelmien toteutuksessa havaitaan liian usein virheitä tutkimusten aikana.
 3. Sopimattomat palo-ovet
  Olemme myös havainneet yllättävän paljon virheellisiä palo-ovia, kun olemme tarkastaneet laitospaikkojen vaatimustenmukaisuutta. Joissakin tapauksissa asennetut palo-ovet täyttävät paloluokkavaatimukset, mutta niitä ei ole testattu rakennettavan rakennuksen olosuhteita vastaavissa olosuhteissa. Esimerkki tyypillisestä virheestä on, kun puurakenteeseen asennettu palo-ovi on testattu palotestissä laboratoriossa vain betonirakenteen yhteydessä. Hankkeen hankintaorganisaatio ei yleensä ole tietoinen tästä tärkeästä yhteydestä ja saattaa joutua tilanteeseen, jossa palo-ovet tai aiemmin asennetut tukirakenteet on purettava tai niitä on muutettava.
 4. Uloskäytävät ja palokuorma
  Myös poistumisreittien vaatimustenmukaisuustarkastukset ovat osoittautuneet tärkeiksi. Rakennusvaiheen aikana poistumisreittien palokuorma voi toisinaan kasvaa palokonsultin suunnitelmien vastaisesti. Tämä voi johtua esimerkiksi sähkö- tai palavista eristeistä.

  Sähköasennusten johdotuksia ei tulisi sijoittaa poistumisreittien kattoon, ellei niitä ole koteloitu vaaditun paloluokituksen mukaisella materiaalilla. Jos palotarkastuksessa havaitaan ylimääräinen palokuorma rakennuksen valmistuttua, asennuksen muuttaminen merkitsee varmasti viivästyksiä ja lisäkustannuksia.
 5. Poistumisopasteiden sijoittelu
  Rakennuksen poistumisopasteet on sijoitettava siten, että hätäpoistumistiet ovat helposti havaittavissa. Vaikka opasteiden sijainti on osa paloteknistä suunnittelua, niiden aiottua sijoitusta voidaan joutua muuttamaan rakennuksen valmistuttua muiden rakenteellisten tai sisätilojen suunnittelutoimenpiteiden vuoksi. Käytännössä opasteiden muutokset voivat liittyä valaisimien, näyttöjen tai korkeiden sisustuselementtien aiheuttamiin näköesteisiin.
 6. Paloturvallisuuslaitteistojen suunnitelmanmukaisuus ja testaus
  Savunpoistojärjestelmien, palohälyttimien, palonsammutusjärjestelmien ja muiden paloturvallisuusjärjestelmien tarkastuksilla varmistetaan, että järjestelmien toteutus ja testaus ovat suunnittelustandardien mukaisia.

  Joissakin tapauksissa testausraporteista on käynyt ilmi, että savunpoistojärjestelmät on hyväksytty käytettäväksi virtausnopeuksilla, jotka eivät ole soveltuneet kyseiseen kiinteistöön. Yleisemmin muut asennukset on jälkiasennettu liian lähelle sprinklerisuutinta tai paloilmoittimen eteen niin, ettei sitä voida huoltaa asianmukaisesti.

  Jotta paloturvallisuusjärjestelmien ohjeet olisivat hyödyllisiä hätätilanteessa, ne on laadittava käyttäjän ehdoilla. Usein järjestelmän suunnittelija ei ota huomioon loppukäyttäjän tarpeita ja ohjeet ovat liian teknisiä. Paloturvallisuuslaitteiden ja -järjestelmien tapauksessa loppukäyttäjä on yleensä pelastuslaitos.

  Huolellinen palotekninen suunnittelu ei yksinään poista puutteita paloturvallisuudessa. Kuten olemme havainnollistaneet, monet paloturvallisuussuunnitteluvirheet ovat itse asiassa virheitä paloteknisen suunnitelman toteuttamisessa. Tästä syystä tulisi auditointi suurissa rakennushankkeissa toteuttaa paikan päällä virheiden välttämiseksi sekä asennuksen ja suunnittelun vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

  Lisäksi asiantuntija-apu yhteisen testaussuunnitelman laatimisessa ja puutteiden tunnistamisessa selventää kokonaiskuvaa ja antaa varmuuden siitä, että rakennus toimii onnettomuustilanteessa niin kuin sen pitäisi.

Get in Touch

By completing the above form you have read, understood and accept our Privacy terms as well as our Cookie terms. Read our Privacy Policy.

Jensen Hughes ensures non-discrimination in all programs and activities in accordance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964. If you need more information or special assistance for persons with disabilities or limited English proficiency, contact the Jensen Hughes Compliance Team at 410-737-8677 or compliance@jensenhughes.com. 

More blog posts from Jensen Hughes


Choosing a Career in Forensics

4 May 2023

Getting into the forensic world can be challenging. Even after getting a degree, it can still be a struggle to obtain a job in your desired field. Having such a niche job, people often ask me how I got to where I am today.

Read more
Lithium-ion Batteries + Fire At Sea

3 Apr 2023

The discussion about the hazards and risks arising from fires involving lithium-ion batteries and electric vehicles continues to hit the global headlines with much debate on the topic.

Read more
Jensen Hughes Leads Fire Strategy Development for Shrewsbury Flaxmill Maltings Restoration Project

20 Feb 2023

Following a £28 million refurbishment project, the 226-year-old Main Mill at Shrewsbury Flaxmill Maltings has been reborn. Using innovative thinking, architects, builders and engineers worked together to solve the challenges presented

Read more
Credit: photo courtesy of Historic England