Ydinvoimaturvallisuus

Alan johtavista ydinvoimainsinööreistä, paloturvallisuusasiantuntijoista ja viranomaisasioihin ja turvallisuusselvityksiin erikoistuneista konsulteista koostuva asiantuntijatiimimme on jo yli 30 vuoden ajan kehittänyt monimutkaisten laitosten, kuten ydinvoimaloiden, kemianteollisuuden prosessilaitosten ja vaarallisten materiaalien varastointilaitosten, turvallisuutta ja toiminnallista suorituskykyä. Todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (Probabilistic Risk Assessment, PRA) ja teknologian tärkeimpinä kehittäjinä olemme vakiinnuttaneet ja säilyttäneet hallitsevan aseman riski- ja luotettavuusmenetelmien käytössä, jotta voimme varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja samalla minimoida riskejä, tarkastella uusia teknologioita ja vähentää kustannuksia. Käyttämällä hyväksi laajaa kokemustamme lainsäädäntö- ja lisensiointihankkeista tuemme pienten modulaaristen (Small Modular Reactors, SMR) ja edistyksellisten reaktoreiden suunnittelun kaikkia vaiheita. Tuemme myös nykyisten ydinvoimaloiden pitkäaikaista käyttöä hyödyntämällä riskimalleja ikääntymisen hallintaan ja käyttöiän pidentämisstrategioiden laatimiseen.

Uudet Ja Edistyneet Reaktorit

Ydinvoima- ja energiatiimimme tukee uusien suurten reaktoreiden, pienten modulaaristen reaktoreiden (SMR) ja kehittyneiden reaktoreiden suunnittelua tukemalla useita suunnittelun ja luvituksen osa-alueita.

Käyttöiän Pidentäminen

Ensiluokkainen tiimimme koostuu asiantuntijoista, joilla on runsaasti kokemusta määräysten soveltamisesta. Insinööriryhmämme tekee riskitietoisia ikääntymismekanismien arviointeja mekaanisille, sähkö- ja automaatiojärjestelmille sekä rakenneteknisille järjestelmille tukeakseen voimaloiden pitkäaikaista toimintaa.

Kvantitatiivinen Riskianalyysi (QRA)

Kvantitatiivisesta riskianalyysistä käytetään myös termiä QRA (Quantitative Risk Assessment). Kvantitatiivisen riskianalyysin käyttö on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan tiedostaa olemassa olevat vaaratekijät ja niiden lieventämiseen laaditut keinot, sekä kuinka alttiina tekninen prosessi on näille vaaroille. Näistä malleista saatava tieto auttaa tekemään päätöksiä laitoksen suorituskyvyn ja turvallisuuden optimoimiseksi.

Todennäköisyysperusteinen Riskianalyysi (PRA)

PRA-menetelmämme kattavat kaikki käyttötilat, lähteet ja vaaratekijät - mukaan lukien seismiset ja muut ulkoiset hasardit - ja ne voivat tukea ydinvoimaloita ja muita voimalaitoksia, siirto- ja jakelulaitoksia sekä teollisuus- ja tuotantotoimintoja. Johdamme kehitystä toimialalla kehittämällä ja käyttämällä ajan tasalla pidettävää PRA:ta (living PRA) reaaliaikaisten prosessien informoimiseksi. Todennäköisyyksiin perustuvassa riskianalyysissämme käytetään validoituja ja verifioituja työkaluja ja tekniikoita. Käytössämme on laajoja historiallisia vikatietokantoja ja laitosten käyttötietoja, joiden avulla voidaan määrittää kvantitatiivisesti vaaratilanteiden tai onnettomuuksien toteutumisen todennäköisyys ja seurausvaikutukset päätöksenteon tueksi.

Erikoissuunnittelu + Analyysit

Riskien ehkäisemiseksi tiimimme voivat opastaa myös sähkö-, kone-, rakenne-, ja paloturvallisuussuunnittelun kanssa. Hyödynnämme myös tätä asiantuntemusta voidaksemme esittää kustannustehokkaita parannuksia, joita tarvitaan PRA- ja QRA-vaatimusten täyttämiseksi.

Luvitus Ja Vaatimustenmukaisuus

Asiantuntijatiimimme tuntee sovellettavat määräykset ja standardit perusteellisesti ja voi auttaa arvioinneissa, poikkeamissa ja niiden perusteluissa, lupien myöntämisessä ja muutoksissa. Autamme myös valmistautumaan kolmannen osapuolen auditointeihin ja arvioihin. Luvituspalvelumme kattavat turvallisuusanalyysit, turvallisuussuunnittelun, laitoksen käytön, inhimilliset tekijät sekä teknologia-arviot ja -valinnat.